განათლება | საქართველო

23 ივნისიდან ატესტატების გაცემა დაიწყება

23 ივნისიდან ატესტატების გაცემა დაიწყება
23 ივნისიდან ატესტატების გაცემა დაიწყება

 ზოგადი განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტის მისაღებად, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 23 ივნისიდან განაცხადების მიღებას იწყებს.

  • სრული ზოგადი განათლების ატესტატი  - გაიცემა პირებზე რომლებმაც ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული მიღწევის დონე დაძლიეს და სკოლის გამოსაშვები გამოცდები წარმატებით ჩააბარეს.
  • საშუალო საფეხურის სერტიფიკატი - გაიცემა პირებზე, რომლებმაც ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული მიღწევის დონე დაძლიეს, მაგრამ ვერ ან არ ჩააბარეს სკოლის გამოსაშვები გამოცდები.
  • საბაზო ზოგადი განათლების ატესტატი - გაიცემა პირებზე, რომლებმაც საბაზო ზოგადსაგანმანათლებლო პროგრამა ექსტერნატის ფორმით დაძლიეს.

დაინტერესებულ პირებს ატესტატის აღება შეუძლიათ როგორც იუსტიციის სახლებში, ასევე  სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების ეროვნული სააგენტოს ტერიტორიულ სამსახურებში.

წყარო: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო