პოლიტიკა › პარლამენტი | ქუთაისი

იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომის დღის წესრიგი

დარბაზი N303

1. საქართველოს კანონის პროექტები „პატიმრობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“, „სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ (N07-2/147, 31.12.2013) - სავალდებულო დასკვნა

ინიციატორი: საქართველოს მთავრობა
მომხსენებელი: სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის მოადგილე- გ.გიორგაძე
პასუხისმგებელი პირი: ბ.სურმავა

(წამყვანი კომიტეტი: ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი. სავალდებულო დასკვნები: იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი; საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი; ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტი)

2. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ადვოკატები საკანონმდებლო ინიციატივებისათვის“ (მ. ელიკაშვილი, გ.ნასყიდაშვილი, ს.ფარეიშვილი) საკანონმდებლო წინადადება „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ“, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „საქართველოს შრომის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“, „საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ „საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“, „სახელმწიფო ბაჟის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონის პროექტებთან დაკავშირებით (N28002, 06.06.2013) - წამყვანი კომიტეტი

მომხსენებელი: მ. ელიკაშვილი, გ.ნასყიდაშვილი, ს.ფარეიშვილი

3. საქართველოში საბჭოური პერიოდის პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლთა ხსოვნისა და თანადგომის საზოგადოება „მემორიალის“ საკანონმდებლო წინადადება „საქართველოს მოქალაქეთა პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარებისა და რეპრესირებულთა სოციალური დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონის პროექტთან დაკავშირებით (N35649, 19.09.2013) - წამყვანი კომიტეტი

მომხსენებელი: გ. სოსელია

წყარო: საქართველოს პარლამენტი