პოლიტიკა › პარლამენტი | ქუთაისი

დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის სხდომა

პარლამენტში დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის სხდომა გაიმართება

დღის წესრიგი

კომიტეტი წამყვანია

1. საქართველოს კანონის პროექტი „რეკლამის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ - I მოსმენა

ინიციატორი: საქართველოს პარლამენტის წევრი გიორგი გოზალიშვილი

მომხსენებელი: საქართველოს პარლამენტის წევრი გიორგი გოზალიშვილი

პასუხისმგებელი: ი. გაბისონია

სავალდებულო დასკვნა

2. საქართველოს მთავრობის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილ საქართველოს კანონის პროექტები: „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ და „იარაღის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებისშეტანის თაობაზე“.

/მომხ. საქართველოს თავდაცვისა მინისტრის მოადგილე - მიხეილ დარჩიაშვილი/

პასუხისმგებელი: რ. ჩახავა

3. საქართველოს მთავრობის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი საქართველოს კანონის პროექტი „შეიარაღების, სამხედრო ტექნიკისა და ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის საექსპორტო და საიმპორტო კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.

/მომხ. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე - მიხეილ დარჩიაშვილი/

პასუხისმგებელი: რ. ჩახავა

საკომიტეტო მოსმენის დარბაზი №303

წყარო: საქართველოს პარლამენტი