პოლიტიკა › პარლამენტი | ქუთაისი

იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

პარლამენტში იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა გაიმართება.

დღის წესრიგი

1. საქართველოს ორგანული კანონის პროექტი "საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ“, საქართველოს კანონის პროექტი „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, საქართველოს ორგანული კანონის პროექტი „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, საქართველოს კანონის პროექტი „გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს ორაგნულ კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ“ (N07-3/306, 06.02.2014) – III მოსმენა

2. საქართველოს კანონის პროექტები: „ცოცხალი გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების შესახებ“, „გარემოს დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „ლიცენზიებისა და ნებარვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ და საქართველოს კანონის პროექტი „საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ (N07-2/148, 08.01.2014) - სავალდებულო დასკვნა

ინიციატორი - საქართველოს მთავრობა
მომხსენებელი - გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილე - ი. ნოზაძე

(წამყვანი კომიტეტი - გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტი. სავალდებულო დასკვნები - იურიდიულ საკითხთ აკომიტეტი; დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტი; აგრარულ საკითხთა კომიტეტი; საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი; ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტი; საგარეო ურთიერთობათ აკომიტეტი; ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტი)

3. საქართველოს კანონის პროექტი „ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებების, პრეკურსორებისა და ნარკოლოგიური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ (N07-2/169, 13.02.2014) - სავალდებულო დასკვნა

ინიციატორი - საქართველოს მთავრობა
მომხსენებელი - ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე - დ. მახათაძე

(წამყვანი კომიტეტი - ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტი. სავალდებულო დასკვნები - იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი; ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტი)

4. 2013 წლის 6 ნოემბერს ხელმოწერილი „საქართველოს მთავრობასა და შცედეთის მთავრობას შორის შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ“ კონვენცია (N07-1/97, 26.02.2014) - სავალდებულო დასკვნა

ინიციატორი - საქართველოს პრეზიდენტი
მომხსენებელი - ფინანსთა მინისტრის მოადგილე გ. ჯავახიშვილი

(წამყვანი კომიტეტი - საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი. სავალდებულო დასკვნები - დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტი; იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი; განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტი; ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტი; სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთ აკომიტეტი; ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტი; საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტი; რეგიონალური პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტი)

5. საქართველოს კანონის პროექტი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ (07-2/164, 07.02.2014) – I მოსმენა

ინიციატორი - საქართველოს მთავრობა
მომხსენებელი - იუსტიციის მინისტრის პირველი მოადგილე - ა. ბარამიძე

(წამყვანი კომიტეტი - იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი. სავალდებულო დასკვნა - ადამინაის უფლებათ დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი)

6. საკანონმდებლო წინადადება - "კერძო დეტექტიური და დაცვითი საქმიანობის შესახებ" საქართველოს კანონის პროექტთან დაკავშირებით (N42575; 19.12.13) - წამყვანი კომიტეტის დასკვნა

ინიციატორი - ლ. ჯოხაძე
მომხსენებელი - ლ. ჯოხაძე

7. საკანონმდებლო წინადადება - „საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ და „საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტები (№29548, 26.06.2013) - წამყვანი კომიტეტის დასკვნა

ინიციატორი - საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი
მომხსენებელი - მ. მარღანია

(წამყვანი კომიტეტი - იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი. სავალდებულო დასკვნები- ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი; ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტი)

8. საკანონმდებლო წინადადება - „ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონის პროექტი (№35163, 12.09.2013) - სავალდებულო დასკვნა

ინიციატორი - საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი
მომხსენებელი - მ. მარღანია

(წამყვანი კომიტეტი - ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტი. სავალდებულო დასკვნები - იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი; ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი)

9. საქართველოს კანონის პროექტები: „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „იარაღის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, პროექტი „სამხედრო, შინაგან საქმეთა ორგანოების და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურიდან თადარიგში დათხოვნილ პირთა და მათი ოჯახის წევრთა სოციალური უზრუნველყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „დიპლომატიური სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „ლობისტური საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „საპარლამენტო მდივნის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „ საქართველოს კანონში „თავისუფლების ქარტია“ ცვლილებების შეტანის შესახებ“, „საქართველოს ყოფილი უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირების ოჯახის წევრთა სოციალური დაცვის გარანტიების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ (N07-2/166, 12.02.2014) – I მოსმენა

ინიციატორი - საქართველოს მთავრობა
მომხსენებელი - მთავრობის საპარლამენტო მდივანი - შ. თადუმაძე

(წამყვანი კომიტეტი - იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი. სავალდებულო დასკვნები - ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტი; რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტი; თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტი; საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტი; საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი)

დარბაზი N304

წყარო: საქართველოს პარლამენტი