პოლიტიკა › პარლამენტი | ქუთაისი

იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

პარლამენტში იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა გაიმართება.

დღის წესრიგი

1. საქართველოს კანონის პროექტი „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ (07-2/173; 21.02.2014) - სავალდებულო დასკვნა

ინიციატორი - საქართველოს მთავრობა
მომხსენებელი - საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის მოადგილე - გ. გიორგაძე

(წამყვანი კომიტეტი - თვადაცვისა და უშიშროების კომიტეტი. სავალდებულო დასკვნა - იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი)

2. საქართველოს კანონის პროექტი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ (07-2/164, 07.02.2014) – II მოსმენა

ინიციატორი - საქართველოს მთავრობა
მომხსენებელი - იუსტიციის მინისტრის პირველი მოადგილე - ა. ბარამიძე

(წამყვანი კომიტეტი - იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი. სავალდებულო დასკვნა - ადამინაის უფლებათ დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი)

3. გაეროს 1961 წლის 30 აგვისტოს „მოქალაქეობის არმქონე პირთა შემცირების შესახებ“ კონვენცია (07-2/171, 18.02.14) - წამყვანი კომიტეტის დასკვნა

ინიციატორი: საქართველოს მთავრობა
მომხსენებელი: იუსტიციის მინისტრის მოადგილე - ა. ბარამიძე

(წამყვანი კომიტეტი - იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი. სავალდებულო დასკვნები - ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი; საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტი; ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტი)

4. საკანონმდებლო წინადადება - „1992-2012 წლებში საქართველოში მოქმედი დანაშაულებრივი პოლიტიკური რეჟიმის მიერ მიღებული სამართლებრივი აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტთან დაკავშირებით“ (N3968, 20.02.2014) - წამყვანი კომიტეტის დასკვნა

ინიციატორი - საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ორგანიზაციათა გაერთიანება „უფლის სახელით - უფალია ჩვენი სიმართლე“
მომხსენებლი - მ.გ. სალუაშვილი

5. საკანონმდებლო წინადადება - „1995 წლის 24 აგვისტოს რედაქციის „ საქართველოს კონსტიტუციის“ 2004 წლის 6 თებერვლამდე მდგომარეობით აღდგენასთან დაკავშირებით“ საქართველოს კანონის პროექტი“ (N4516, 27.02.2014) - წამყვანი კომიტეტის დასკვნა

ინიციატორი - საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ორგანიზაციათა გაერთიანება „უფლის სახელით - უფალია ჩვენი სიმართლე“
მომხსენებლი - მ.გ. სალუაშვილი

6. საკანონმდებლო წინადადება - „საქართველოში 1991-1992 წლებში მოქმედი დანაშაულებრივი რეჟიმის პოლიტიკური შეფასებისა და მისი პოლიტიკური ხელმძღვანელობის საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტთან დაკავშირებით“ (N2597, 05.02.2014) - წამყვანი კომიტეტის დასკვნა

ინიციატორი - საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ორგანიზაციათა გაერთიანება „უფლის სახელით - უფალია ჩვენი სიმართლე“
მომხსენებლი - მ.გ. სალუაშვილი

7. საკანონმდებლო წინადადება - „საქართველოში 1991-1992 წლების დეკემბერ-იანვრის მოვლენების პოლიტიკურ-სამართლებრივი შეფასების შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტთან დაკავშირებით“ (N1403, 22.01.2014) - წამყვანი კომიტეტის დასკვნა

ინიციატორი - საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ორგანიზაციათა გაერთიანება „უფლის სახელით - უფალია ჩვენი სიმართლე“
მომხსენებლი - მ.გ. სალუაშვილი

8. საკანონმდებლო წინადადება - „საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის პროექტთან დაკავშირებით“ (N3178, 12.02.2014) - წამყვანი კომიტეტის დასკვნა

ინიციატორი - საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ორგანიზაციათა გაერთიანება „უფლის სახელით - უფალია ჩვენი სიმართლე“
მომხსენებლი - მ.გ. სალუაშვილი

დარბაზი N301

წყარო: საქართველოს პარლამენტი