პოლიტიკა | თბილისი

იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

დღის წესრიგი

1. საქართველოს კანონის პროექტი „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის სესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ (07-2/173; 21.02.2014) - სავალდებულო დასკვნა

ინიციატორი - საქართველოს მთავრობა
მომხსენებელი - საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის მოადგილე - გ. გიორგაძე

(წამყვანი კომიტეტი - თვადაცვისა და უშიშროების კომიტეტი. სავალდებულო დასკვნა - იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი)

2. საქართველოს კანონის პროექტი: „ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების შესახებ“, „ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებების, პრეკურსორებისა და ნარკოლოგიური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ (07-2/175; 04.03.2014) – სავალდებულო დასკვნა

ინიციატორი - საქართველოს მთავრობა
მომხსენებელი - შინაგან საქმეთა მინისტრის მოდგილე - ლ.იზორია

(წამყავნი კომიტეტი - ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტი. სავალდებულო დასკვნები - იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი; ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი)

3. საკანონმდებლო წინადადება - კერძო დეტექტიური და დაცვითი საქმიანობის შესახებ~ საქართველოს კანონის პროექტთან დაკავშირებით (N42575; 19.12.13) - წამყვანი კომიტეტის დასკვნა

ინიციატორი - ლ. ჯოხაძე
მომხსენებელი - ლ. ჯოხაძე

4. საკანონმდებლო წინადადება - „მოხალისეობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტთან დაკავშირებით და მისგან გამომდინარე საქართველოს კანონის პროექტი „უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებისა და დამატებების შეტანის შესახებ (N21554; 18.03.13)

ინიციატორი - სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი
მომხსენებელი - ვ. სალამაძე

დარბაზი N304

წყარო: საქართველოს პარლამენტი