პოლიტიკა | თბილისი

ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომა

დღის წესრიგი: საქართველოს მთავრობის მიერ რატიფიცირებისათვის წარმოდგენილი გაეროს 1961 წლის 30 აგვისტოს "მოქალაქეობის არმქონე პირთა შემცირების შესახებ“ კონვენცია. (N07-2/171, 18.02.2014);

მომხსენებელი: საქართველოს იუსტიციის მინისტრის პირველი მოადგილე - ალექსანდრე ბარამიძე;

დარბაზი N307

წყარო: საქართველოს პარლამენტი