განათლება › სასწავლო კურსი | თბილისი

პრაქტიკული ტრენინგი სახელმწიფო შესყიდვებში

პრაქტიკული ტრენინგი სახელმწიფო შესყიდვებში
პრაქტიკული ტრენინგი სახელმწიფო შესყიდვებში

"ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრი" გთავაზობთ ოთხკვირიან პრაქტიკული ტრენინგ კურსს სახელმწიფო შესყიდვებში - სახელმწიფო შესყიდვებსა და მათი ადმინისტრირების წესების ძირეულ მიმოხილვას საკანონმდებლო და მარეგულირებელ ნორმებზე დაყრდნობით, შესყიდვების პროცესის დაგეგმვასა და მართვას კონკრეტული ქეისების გათვალისწინებით.

სამიზნე ჯგუფი:

კურსი საჯარო და სამოქალაქო სექტორში მომუშავე პირებისათვის, რომელთა უშუალო კომპეტენციაში შედის შესყიდვებთან დაკავშირებული საკითხების წარმოება თუ მართვა, მონიტორინგი და ადმინისტრირება. ასევე, კურსის გავლა შეუძლიათ სხვა დაინტერესებულ პირებსაც.

კურსის მიზანი:

მსმენელები კურსის მიმდინარეობის განმავლობაში გაივლიან "სახელმწიფო შესყიდვების ადმინისტრირებასთან" დაკავშირებულ პრაქტიკულ კურსს, გაეცნობიან აღნიშნული დარგის თითოეულ მიმართულებაში, სხვადასხვა შემსყიდველი ორგანიზაციების მიერ დაგროვილ პრაქტიკულ გამოცდილებას, მათ შორის განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდება სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოს შესყიდვის სფეროში არსებულ წესებსა და ნორმებზე, ასევე, მიიღებენ ყველა იმ პრაქტიკულ ცოდნას, ინფორმაციას, გამოცდილებას და უნარ-ჩვევებს, რომელიც მათ მისცემს საშუალებას, წარმატებით განახორციელონ შესყიდვებთან დაკავშირებული საკითხები.

ტრენინგ კურსი მოიცავს:

 • სახელწიფო შესყიდვების დაგეგმვა და ერთგვაროვნების დადგენს წესი (Common Procurement Vocabulary - CPV კოდები);
 • სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფინანსური მონიტორინგი და შესაბამისობის დადგენა ბიუჯეტთან;
 • პრაქტიკული სავარჯიშო;
 • გამარტივებული შესყიდვა, შესყიდვა გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე;
 • შესყიდვის სავარაუდო ღირებულების დადგენა, ბაზრის კვლევა;
 • სატენდერო დოკუმენტაციის შედგენა, საკვალიფიკაციო მოთხოვნების განსაზღვრა;
 • სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოს შესყიდვის მიზნით, სატენდერო დოკუმენტაციისა და დეფექტური აქტების შედგენის თავისებურებები;
 • შესყიდვის ობიექტების თავისებურებები შესყიდვის განხორციელების პროცესში;
 • პრაქტიკული სავარჯიშო - სხვადასხვა შესყიდვის ობიექტებისათვის სატენდერო დოკუმენტაციის შედგენა;
 • სატენდერო დოკუმენტაციაში ცვლილებებისა და რედაქტირების განხორციელება;
 • წარმოდგენილი სატენდერო წინადადებების განხილვა და შეფასება, ტენდერის შედეგების შეფასება, საექსპერტო დასკვნა, სატენდერო კომისიის სხდომის ოქმების შედგენა;
 • პრაქტიკული სავარჯიშო - ქეისების განხილვა;
 • კონკურსი;
 • პრაქტიკული სავარჯიშო - საკონკურსო დოკუმენტაციის შედგენა;
 • კონსოლიდირებული ტენდერი, ერთობლივი ტენდერი;
 • სახელმწიფო შესყიდვების მარეგულირებელი კანონმდებლობა, სხვა აქტები და მათი ურთიერთკავშირი სახელმწიფო შესყიდვებთან;
 • საგადასახადო სისტემის მოთხოვნები სახელმწიფო შესყიდვებთან მიმართებაში, დღგ-ის ფაქტორი, რეზიდენტი და არარეზიდენტი პირების დაბეგვრის მეთოდები;
 • პრაქტიკული სავარჯიშო - ქეისების განხილვა;
 • ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია, ხელშეკრულების აუცილებელი პირობები და პუნქტები;
 • ინსპექტირება, ცვლილებები და დამატებები ხელშეკრულებაში;
 • შესყიდვების საქმისწარმოება და დოკუმენტბრუნვა, ბრძანებები, ნებართვები და შეტყობინებები;
 • შეკითხვები და კომენტარები.

კურსის შედეგი:

კურსის გავლის შემდგომ მსმენელი გაიღრმავებს ცოდნას სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების პროცესების მართვის შესახებ, როგორც თეორიულ, ასევე, პრაქტიკულ კონტექსტში, შეიძენს იმ პრაქტიკულ უნარ - ჩვევებს, რომელიც დაგროვებულია წლების მანძილზე სხვადასხვა შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ. მსმენელი დამოუკიდებლად შეძლებს ორგანიზაციაში შესყიდვებთან დაკავშირებული პროცესების მართვას, იდენტიფიცირებას, ეფექტიანობის გაზომვას, ბიზნეს-პროცესის მონაწილეების განსაზღვრას.


დრო: 19:30-21:30.
დღეები: ოთხშაბათი, პარასკევი.
ღირებულება: 250 ლარი.

მისამართი: მელიქიშვილის 1/6, II სართული
ტელ: 995 32 2309084
მობ: 595 857700

დაინტერესებულმა პირებმა გამოგზავნეთ CV ელექტრონულ მისამართზე: epecgroup@gmail.com

განაცხადის მიღების ბოლო ვადა: 15 ივლისი, 2014 წ.

წყარო: Knowledge is Power