განათლება › სასწავლო კურსი | თბილისი

მოსამართლეთა გამოცდებისათვის მოსამზადებელი კურსი

სამართლის დარგებში ცოდნის გაღრმავების მარიამ ცისკაძის სასწავლო ცენტრი გთავაზობთ მოსამართლის საკვალიფიკაციო გამოცდებისათვის მოსამზადებელ კურსს.

სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაცია, მოსამზადებელი საგნები:

 • სამოქალაქო სამართალი;
 • სამოქალაქო სამართლის პროცესი;
 • ადმინისტრაციული სამართალი და პროცესი;
 • ადამიანის უფლებების შესახებ საერთაშორისო აქტები და საქართველოს საკონსტიტუციო სამართალი;
 • საერთაშორისო ხელშეკრულებები და შეთანხმებები.

მოსამზადებელი საათების რაოდენობა: 90 სრული საათი. კურსის ღირებულება 750 ლარი.
მიმდინარეობს მსურველთა რეგისტრაცია.
მობ.: 593 56 15 16

სასამართლოს მოხელეთა (მოსამართლის თანაშემწის, სხდომის მდივნის და სპეციალისტის) მოსამზადებელი კურსი.

სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაციით:

 • სამოქალაქო სამართლის ზოგადი ნაწილი და სანივთო სამართალი;
 • ვალდებულებითი სამართალი (ზოგადი და განსაკუთრებული ნაწილი);
 • მემკვიდრეობითი სამართალი და საოჯახო სამართალი;
 • სამეწარმეო სამართალი;
 • საავტორო სამართალი;
 • სამოქალაქო საპროცესო სამართალი;
 • ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი;
 • ადმინისტრაციული პროცესი;
 • საკონსტიტუციო სამართალი;
 • საგადასახადო სამართალი;
 • სასამართლოს მოხელის უნარ-ჩვევები (იმიტირებული პროცესი);
 • ადმინისტრაციული სამართალწარმოების დოკუმენტების პროექტების მომზადების სწავლება.

სრული კურსის ღირებულება: 400 ლარი. კურსის ხანგრძლივობა: 2 თვე.
მიმდინარეობს მსურველთა რეგისტრაცია.
მობ.: 599 77 85 50.

წყარო: Knowledge is Power

ავტორი: სამართლის დარგებში და ფსიქო-სოციალურ აღზრდაში ცოდნის გაღრმავების მარიამ ცისკაძის ცენტრი