განათლება › სასწავლო კურსი | თბილისი

ბუღალტრული აღრიცხვის, საგადასახადო კოდექსის კურსი

60%-იანი ფასდაკლება ბუღალტრული აღრიცხვის და საგადასახადო კოდექსის ინტენსიური კურსზე.

აღნიშნული კურსი განკუთვნილია დამწყები ბუღალტრებისთვის, ფინანსური სპეციალობის სტუდენტებისთვის და სხვა ნებისმიერი პროფესიის მსმენელისათვის, რომელიც დაინტერესებულია ბუღალტრული აღრიცხვის შესწავლით. კურსის მიმდინარეობისას მსმენელი განიხილავს ქეისებს, რომელიც ხელს უწყობს პრაქტიკული ბუღალტერიისათვის საჭირო უნარების ჩამოყალიბებას. ისინი ეხება ვაჭრობას, წარმოებას, მომსახურებას, მშენებლობას, სოფლის მეურნეობას, არასამთავრობო ორგანიზაციების და არაკომერციული საწარმოების ბუღალტრული აღრიცხვის სპეციფიკას.

პროგრამა:

 • ფინანსური ანგარიშგების დოკუმენტები -ბალანსი, მოგება ზარალი
 • ბუღალტრული გატარებები, ორმაგი ჩაწერის ხერხი
 • ფულადი აქტივების აღრიცხვა, კონვერტაცია
 • მოკლევადიანი მოთხოვნების აღრიცხვა, უიმედო ვალები და რეზერვი საეჭვო ვალზე
 • მარაგების აღრიცხვის მეთოდები, თვითღირებულების კალკულაცია იმპორტის დროს
 • მარაგების აღრიცხვა წარმოებაში, დაუმთავრებელი წარმოება
 • ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა, ცვეთა და ამორტიზაცია, ინვენტარიზაცია
 • საშემოსავლო გადასახადი, მოგების გადასახადი, ქონების გადასახადი
 • დღგ, წინასწარ გადახდილი დღგ, უკუდაბეგვრის დღგ, აქციზი
 • გრძელვადიანი ვალდებულებების აღრიცხვა, სესხები, ინვესტიციები, ლიზინგი, ობლიგაციები
 • აქციები, დივიდენდი აქციაზე, დივიდენდის დაბეგვრა
 • კაპიტალის აღრიცხვა, გაუნაწილებელი მოგება
 • ხარჯების და შემოსავლების აღრიცხვა დარიცხვის მეთოდით
 • წინასწარ გაწეული ხარჯების და გადავადებული შემოსავალის აღრიცხვა
 • გადავადებული საგადასახადო აქტივი
 • კომპანიის ფინანსური შედეგისგაან გარიშება (მოგება-ზარალი)
 • ბალანსის შედგენა.

კურსის ღირებულება: 200 ლარი ფასდაკლებით 70 ლარი (ყველა მსმენელი უზრუნველყოფილი იქნება ლიტერატურით და პერსონალური კომპიუტერით).

კურსი სხანგრძლივობა: 13 ლექცია. გაკვეთილის ხანგრძლივობა: 1, 5სთ, კვირაში 3 - ჯერ.

ORIS - კომპიუტერული პროგრამა მოიცავს:

 • ახალი ორგანიზაციის შექმნა საწყისი ან უკვე არსებული ბაზის საფუძველზე
 • ანგარიშთა გეგმის მომზადება, სასტარტო ნაშთების განთავსება, საოპერაციო და ანალიზური პერიოდის დარეგულირება
 • ბანკების, ორგანიზაციების, თანამშრომლების დამატება
 • მარაგების აღრიცხვა
 • ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა, ცვეთის დარიცხვა
 • ხელფასის დარიცხვის გატარებები, ხელფასის უწყისის მომზადება
 • ბრუნვითი უწყისიდან ინფორმაციის აღქმა ფინანსური ანგარიშგებისთვის, ფილტრი
 • RS.ge - ზე დეკლარაციების შევსება, გაგზავნა, ზედნადებების, ანგარიშფაქტურების მიღება

კურსის ღირებულება: 150 ლარი ფასდაკლებით 50ლარი (ყველა მსმენელი უზრუნველყოფილი იქნება ლიტერატურით და პერსონალური კომპიუტერით) კურსის ხანგრძლივობა: 10ლექცია გაკვეთილის ხანგრძლივობა: 1.0სთ, კვირაში 2 - ჯერ ან 3 - ჯერ (შესაძლოა ყოველდღიური, ინტენსიური კურსი მსმენელის სურვილისამებრ)

ბუღალტრული აღრიცხვის კომბინირებული კურსი (2 დონე): ვირტუალური საწარმოს ბუღალტერია: კურსის მიზანია, ხელი შეუწყოს პროფესიონალი ბუღალტრის კვალიფიკაციის ამაღლებას, სინთეზშია საგასახადო კოდექსთან და მოიცავს აღნიშნული კოდექსის უმნიშვნელოვანეს საკითხებს, ფინანსთა მინისტრის ბრძანებებს და ნორმატიულ აქტებს. კურსის გავლა შეუძლია ნებისმიერ მსურველს, ვისაც აქვს ბუღალტრად მუშაობის გამოცდილება, ან გაიარა ტრენინგ ცენტრ EFS - ში არსებული ბუღალტრული აღრიცხვის კურსი (პირველი დონე)

 • ლიკვიდური აქტივების აღრიცხვა;
 • ფიქსირებული აქტივების აღრიცხვა;
 • არამატერიალური აქტივების აღრიცხვა (ლიცენზია, გუდვილი, როიალტი და სხვ.)
 • ფასიანი ქაღალდების აღრიცხვა;
 • მიმდინარე და გრძელვადიანი ვალდებულებების აღრიცხვა; (ინვესტიციები, სესხები, ლიზინგი, ობლიგაცია და სხვ.);
 • საგადასახადო ვალდებულებების აღრიცხვა (მოგების გადასახადი, საშემოსავლო გადასახადი, იმპორტის გადასახადი, დღგ, აქციზი, ქონების გადასახადი);
 • მოგების და საშემოსავლო გადასახადები არარეზიდენტი პირების შემთხვევაში
 • არარეზიდენტის უკუდაბეგვრის დღგ, ორმაგი დაბეგვრის შესახებ ხელშეკრულება #633
 • საგადასახადო კალენდარი და წლიური დეკლარაციების შევსება; ბრძანება #996-ის განხილვა
 • მივლინების, საქველმოქმედო, წარმომადგენლობითი ხარჯების და სხვა ხარჯების აღრიცხვა საგადასახადო მიზნებისათვის. ბრძანება # 220 და საგადასახადო კოდექსის 15 - ეთავი (გამოქვითვები და ზარალი)
 • წინასწარ გაწეული ხარჯების და გადავადებული შემოსავალის აღრიცხვა
 • გადავადებული საგადასახადო აქტივი
 • კომპანიის ფინანსური შედეგის გაანგარიშება (მოგება-ზარალი);
 • ბალანსის შედგენა;
 • ფულადი სახსრების უწყისი (Cash Flow);
 • კაპიტალის აღრიცხვა

კურსის ღირებულება: 300 ლარი ფასდაკლებით 99 ლარი (ყველა მსმენელი უზრუნველყოფილი იქნება ლიტერატურით და პერსონალური კომპიუტერით).

კურსის ხანგრძლივობა: 15 ლექცია. გაკვეთილის ხანგრძლივობა: 1,5სთ, კვირაში 2 - ჯერ.

EFS - Enterprise Financial Solutions გთავაზობთ საგადასახადო საქმის შემსწავლელ კურსს:

კურსი განკუთვნილი ბუღალტერების, ფინანსურ მენეჯერების, ეკონომიკური და იურიდიული სფეროს თანამშრომლებისათვის, აგრეთვე იმ მეწარმეებისათვის, რომლებიც ფლობენ საკუთარ ბიზნესს და სურთ სრულყოფილად ფლობდნენ საგადასახადო დაბეგვრის საკითხებს.

პროგრამა:

 • საქართველოს საგადასახადო კოდექსის ზოგადი ნაწილი, ცნებები და ტერმინები
 • გადასახადის გადამხდელები, გადასახადის გადამხდელის უფლებები და ვალდებულებები; საგადასახადო აგენტი, საწარმო, ორგანიზაცია, ფიზიკური პირი, რეზიდენტი პირი, არარეზიდენი პირი
 • გადასახადის სახეები: საშემოსავლო გადასახადი; მოგების გადასახადი;
 • არაპირდაპირი გადასახადები: დამატებული ღირებულების გადასახადი, უკუდაბეგვრის დღგ, აქციზი;
 • ადგილობრივი გადასახადი: ქონების გადასახადი;
 • იმპორტის გადასახადი;
 • გადასახადების ადმინისტრირება; დეკლარაციების შევსების წესი, ფინანსთა მინისტრის ბრძანება # 996
 • საგადასახადო კოდექსით გათვალისწინებული გარდამავალი და დასკვნითი დებულებანი.

მსმენელები გაეცნობიან საქართველოში მოქმედ საგადასახადო კანონმდებლობას, შეიძენენ თეორიულ ცოდნას აღნიშნულ საკითხში, რაც დაეხმარებათ მათ ამ ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებით მიაღწიონ წარმატებებს.

კურსის ბოლოს გაიცემა სერთიფიკატი (ინგლისურ ენაზე). კურსის ხანგრძლივობა: ერთი თვე. ლექციის ხანგრძლივობა: კვირაში სამჯერ 2 საათი.

კურსის ღირებულება: ჯგუფში 350 ლარი ფასდაკლებით 150 ლარი, ინდივიდუალური 500 ლარი.

მისამართი: ქ. თბილისი, პეკინის 44 3 სართული (მე - 3 სართული galaxy ის მოპირდაპირე მხარეს).

ტელ: 557 937 137 598 93 54 14 570 10 74 11

ელ - ფოსტა: efsefs1@yahoo.com

ვებ - გვერდი: http://www.efs.ge/

წყარო: Knowledge is Power